ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1. De klant bevestigt de huidige algemene voorwaarden, die tussen partijen kracht van wet hebben, te kennen en deze te aanvaarden. Behoudens andersluidende bedingen, bevestigd op de bestelbon of op de leveringsbon, worden zij geacht uitdrukkelijk aanvaard te zijn door de klant.

1.2. Elke uitzondering op de huidige voorwaarden is de verkoper niet tegenstelbaar tenzij deze door hem schriftelijk werden geformuleerd en indien deze uitdrukkelijk aanvaard werden door de beide partijen door middel van een geschrift.

1.3. Elke afstand of elke wijziging van één of andere clausule van huidige voorwaarden kan geenszins de niet-toepassing van de andere clausules met zich meebrengen.

ARTIKEL 2 – AANBOD EN BESTEK

2.1. De prijzen en voorwaarden die vervat zijn in de offertes en de bestekken uitgaande van de agenten of vertegenwoordigers van de verkoper zijn niet verbindend en blijven zonder verdere uitwerking zolang zij niet schriftelijk werden bevestigd door de verkoop.

2.2. De prijzen kunnen worden gewijzigd in evenredigheid met de prijswijzigingen van de fabrikanten en leveranciers, marktschommelingen van welke aard ook en de wijzigingen van douanetarieven, taksen, belastingen en heffingen van welke overheid dan ook.

2.3. Behoudens tegenstrijdig beding, zijn alle prijzen vermeld in de aanbiedingen nettoprijzen, exclusief BTW in Belgische Franken of in Euro. De transportkosten zijn niet in de prijs inbegrepen, behoudens andersluidend beding.

2.4. Wanneer de verkoper optreedt in naam en voor rekening van een fabrikant of enige andere derde, wordt deze verbintenis slechts van kracht na schriftelijke goedkeuring van deze fabrikant of derde. De gebruikelijke verkoopsvoorwaarden van deze laatste zijn alsdan eveneens van toepassing, voor zover deze niet strijdig zijn met deze van de verkoper.

2.5. De vermeldingen op illustraties, brochures, tekeningen en foto’s die meegedeeld werden ter gelegenheid van de offerte of van de bestelling worden enkel meegedeeld ten titel van informatie en verbinden de verkoper niet. In geen enkel geval kunnen zij aanleiding geven tot klachten of prijsverminderingen.

2.6. Studies, ontwerpen, tekeningen en modellen blijven steeds eigendom van de verkoper en mogen niet aan derden worden meegedeeld noch uitgevoerd worden behoudens schriftelijke toestemming van de verkoper.

ARTIKEL 3 – TERMIJNEN EN LEVERING

3.1. De leveringstermijnen worden slechts ten indicatieve titel meegedeeld en verbinden de verkoper geenszins.

3.2. In geval van gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid te wijten aan overmacht of te wijten aan onvoorzienbare omstandigheden onafhankelijk van onze wil, is het de verkoper toegelaten om de uitvoering van het contract op te schorten tot op het ogenblik dat deze onmogelijkheid een einde neemt. Indien deze onmogelijkheid in de uitvoering definitief is, zal het contract van rechtswege ontbonden zijn zonder dat er enige schadevergoeding verschuldigd is door de verkoper.

3.3. De levering wordt geacht te zijn uitgevoerd op het ogenblik van de overhandiging van de goederen aan de klant, hetzij door de aflevering van de materialen in onze werkhuizen of magazijnen, aan een expediteur of vervoerder handelend in opdracht van de klant.

3.4. Behoudens tegenstrijdig beding, heeft de overdracht van alle welk danige risico’s ook plaats op het ogenblik van de afgifte van de goederen aan de transporteur of aan de expediteur en ten laatste wanneer deze goederen onze magazijnen of opslagplaatsen verlaten. De verkoper is op geen enkele manier verantwoordelijk voor beschadigingen of verliezen na het vertrek van het materiaal uit zijn werkplaatsen of magazijnen.

3.5. Indien het materiaal niet wordt afgehaald binnen de 48 uur na het schriftelijk bericht dat dit ter beschikking is van de klant, zullen er opslagen bewaringskosten worden aangerekend.

3.6. Het gebruik van het geleverde materiaal houdt aanvaarding in en geldt als erkenning dat dit in goede staat en overeenkomstig de bestelling werd geleverd.

ARTIKEL 4 – BETALING

4.1. De betalingen moeten uitgevoerd en ontvangen worden ten laatste op de datum zoals aangeduid op de factuur. Bij gebreke aan dergelijke vermelding en behoudens tegenstrijdig beding, zijn al onze facturen contant betaalbaar.

4.2. De verkoper heeft het recht om bij elke bestelling, elke verkoop of elke verhuur een factuur op te stellen en onmiddellijke betaling te eisen. Hij heeft bovendien het recht om de bestelling enkel te aanvaarden onder de opschortende voorwaarde van voorafgaandelijke betaling van de factuur.

4.3. De niet-betaling op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, de verschuldigdheid met zich mee van een conventionele moratoire interest gelijk aan 1 % per maand vanaf de vervaldag tot op de effectieve betaling, alsmede de toepassing van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 75 Euro, bestemd om de schade te vergoeden die veroorzaakt werd door de vertraging in de betaling, en onder voorbehoud van de gerechtskosten in geval van procedure.

4.4. In geval van gespreide betalingen, zullen de toegestane betalingstermijnen onderworpen worden aan dezelfde voorwaarden als hierboven bepaald. Indien de betaling van een vervaldag niet is geschied overeenkomstig de toegekende termijnen, wordt het nog verschuldigd saldo onmiddellijk opeisbaar in zijn totaliteit, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

4.5. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het factuurbedrag, beschikt de verkoper over een retentierecht op de materialen of de koopwaren ter waarborging van de betaling. Dit is eveneens van toepassing op elk ander materiaal dan datgene waarop de factuur betrekking heeft.

4.6. De klant kan in geen enkel geval de vertraging in de uitvoering inroepen om de betaling te weigeren of uit te stellen. Evenzo ontheffen een gebrek of een tekortkoming in het geleverde materiaal de klant niet van zijn verplichting om te betalen. Het gewisselde materiaal of de gewisselde koopwaar blijven eigendom van de verkoper.

ARTIKEL 5 – AANVAARDING VAN HET MATERIAAL

5.1. Vanaf de ophaling of de ondertekening van de leveringsbon, wordt de klant geacht het materiaal of de koopwaar in perfecte staat en conform de bestelbon te hebben ontvangen en dit als dusdanig te aanvaarden.

5.2. In geval van weigering van de ondertekening van het proces-verbaal van ontvangst of de leveringsbon, wordt het materiaal geacht aanvaard te zijn indien binnen de 48 uur vanaf de afhaling of de levering, de reden van de weigering niet ter kennis is gebracht aan de verkoper.

5.3. In ieder geval, dient elke klacht, ongeldig te zijn, schriftelijk ter kennis te worden gebracht van de verkoper binnen de 8 dagen na ontvangst. Na het verstrijken van deze laatste termijn, wordt het materiaal of de geleverde koopwaar geacht conform de bestelling en in perfecte staat te zijn ontvangen, en zal geen enkele klacht betreffende zichtbare en verborgen gebreken nog aanvaard worden.

ARTIKEL 6 – MONTAGE

6.1. Behoudens andersluidend beding zijn de kosten van gebeurlijke montage niet inbegrepen in de verkoopprijzen.

ARTIKEL 7 – WAARBORGEN

7.1. Het verkochte materiaal of de verkochte koopwaar is gewaarborgd tegen constructiefouten gedurende een periode gelijk aan de garantieperiode gewaarborgd door de fabrikant, en dit te beginnen vanaf de ontvangst van de materialen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 en dit, behoudens strijdig beding.

7.2. In geval van een gebrek in het materiaal, dient de klant de verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen binnen de 8 dagen na ontvangst van het materiaal, met nauwkeurige omschrijving van het gebrek en met terugzending van het defect of gebrekkig materiaal, of een onderdeel ervan, voor onderzoek. De verkoper zal tijdens de garantieperiode het gebrekkig onderdeel onderzoeken en in geval van een constructiefout zal zij dit onderdeel gratis herstellen of vervangen, al naargelang haar keuze.

7.3. De hogervermelde waarborg vervalt indien het materiaal tijdens de waarborgperiode werd toevertrouwd aan derde voor onderzoek of herstelling of, indien geleverde onderdelen door derden werden hersteld of vervangen of indien het materiaal door de klant of een derde onoordeelkundig werd gebruikt.

7.4. De vaststelling van het bestaan van een gebrek ontheft de klant op geen enkele manier van zijn verplichting tot betaling en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot het toekennen van enige prijsvermindering. De verkoper zal op geen enkele manier verantwoordelijk zijn bij ongeval of elke andere schade die veroorzaakt werd door een gebrek te wijten aan een fout in het materiaal.

7.5. De waarborg vervalt van rechtswege in geval van overdracht van het materiaal door de klant aan een derde. De waarborg vervalt eveneens van rechtswege in geval van achterlating van het materiaal, abnormaal gebruik, gebrekkig onderhoud, nalatigheid of gebrek aan zorg voor het materiaal.

ARTIKEL 8 – ONTBINDING VAN DE KOOP EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1. Bij gebreke aan volledige betaling binnen de overeengekomen termijnen en bij gebreke aan afhaling door de klant binnen de 10 dagen vanaf het geschreven bericht volgens hetwelk het materiaal ter zijner beschikking is, heeft de verkoper het recht, onverminderd haar recht om de gedwongen uitvoering te vorderen, om de ontbinding van het contract te vragen en de betaling van een verbrekingsvergoeding, overeenkomstig artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek, bepaald op een minimum van 30% van het bedrag van de totale bestelling, bestemd om de verkoper op een transactionele wijze te vergoeden niet enkel voor de blootgestelde kosten maar ook ter dekking van de gederfde winst wanneer de bestelling standaard is.

8.2. De vergoeding kan hoger of gelijk aan 100% van het bedrag van de bestelling zijn indien het een speciale en niet-recupereerbare bestelling betreft.

8.3. Het verkochte materiaal, de toebehoren, de wisselstukken en de onderdelen blijven uitsluitend eigendom van de verkoper zolang de klant niet overgegaan is tot volledige uitvoering van zijn verbintenissen en in het bijzonder wanneer de koopprijs niet volledig werd betaald, hier inbegrepen interesten en forfaitair verhogingsbeding, en de eigendomsoverdracht heeft slechts plaats op dat ogenblik.

8.4. Zolang de klant niet al zijn verbintenissen heeft uitgevoerd, mag de klant het materiaal niet verkopen, in pand geven of op enige manier in gebruik geven aan een derde. Het is de klant tevens verboden het materiaal onroerend te maken door incorporatie of het te monteren op, te integreren in of op enige manier te vermengen met ander materiaal of andere roerende goederen.

8.5. De cliënt verbindt er zich tevens toe de verkoper onmiddellijk op de hoogte te brengen indien een derde welke aanspraak dan ook doet gelden op de materialen door verzet, beslag of op enige andere wijze.

8.6. Zolang de klant niet al zijn verbintenissen heeft uitgevoerd, heeft de verkoper het recht het materiaal, de machines en hun toebehoren terug te nemen, ongeacht waar zij zich bevinden, en dit op kosten van de klant. In dat geval heeft de verkoper het recht de ontbinding van de verkoop te vorderen met een schadevergoeding lastens de klant overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8.1. en 8.2. hierboven.

ARTIKEL 9 – TRANSPORT

9.1. Het transport, heen en terug, valt ten laste van de klant, behoudens andersluidend beding. Het wordt steeds uitgevoerd op zijn risico en onder zijn volledige burgerlijke als strafrechtelijke aansprakelijkheid en, zelfs indien het materiaal door ons wordt geladen, dient de klant of zijn transporteur en te waken over de bevestiging en de verpakking.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

10.1. In geen enkel geval zal de verkoper verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor materiële of lichamelijke schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de materialen of veroorzaakt wordt tijdens het transport ervan.

10.2. De klant ontlast de verkoper van elke aansprakelijkheid en de doet afstand van elk verhaal, contractueel of buiten-contractueel, dat hij zal kunnen uitoefenen met betrekking tot de schade die veroorzaakt zou kunnen worden aan hemzelf, aan de leden van zijn personeel of aan derden door het materiaal of ter gelegenheid van het gebruik hiervan. Hij zal de verkoper vrijwaren tegen elk verhaal vanwege derden en hij verbindt er zich toe deze clausules te laten aanvaarden door zijn verschillende verzekeraars en in dit kader een afstand van verhaal te bekomen voor elke schade waarvoor zij gehouden zijn tot vergoeding.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

11.1. De contracten en relaties tussen partijen worden uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

11.2. Enkel de Rechtbanken van de arrondissementen Doornik en Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van elk geschil voortvloeiend uit de relaties tussen partijen.

ARTIKEL 12 – PERSOONSGEGEVENS

12.1 Plasticentre eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en diens vertegenwoordigers overeenkomstig de geldende wetgeving en in het bijzonder (i) de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) en (ii) alle andere bestaande of nieuwe toepasselijke wetgeving aangaande persoonsgegevensbescherming (hierna “Wetgeving betreffende Persoonsgegevensbescherming”).

12.2 De klant en diens vertegenwoordigers erkennen en aanvaarden dat alle persoonsgegevens die door hen worden meegedeeld, met inbegrip van de gegevens ingebracht voor haar bestuurders, aandeelhouders, werknemers, vertegenwoordigers, aangestelden of ander belanghebbenden, door Plasticentre verwerkt kunnen worden. Alle persoonsgegevens die aan Plasticentre zijn meegedeeld zullen rechtmatig door Plasticentre verwerkt worden in overeenstemming met (i) haar privacy verklaring die gevonden kan worden op de website www.plasticentre.be (hierna de “Privacy Verklaring”) en (ii) de Wetgeving betreffende Persoonsgegevensbescherming.