PRIVACYVERKLARING

1. INTRODUCTIE

Plasticentre verbindt zich ertoe de privacy van haar (potentiële) klanten, leveranciers, zakenpartners en bezoekers van haar website www.plasticentre.be te respecteren. Alle persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden op een rechtmatige wijze door Plasticentre verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Verklaring, de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) (AVG) en alle andere bestaande of nieuwe toepasselijke wetgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens.

Het doel van deze Privacy Verklaring is om u te informeren over hoe Plasticentre uw persoonsgegevens verwerkt en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze Privacy Verklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 13 juli 2018.

2. WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING ?

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de verwerking door Plasticentre van alle persoonsgegevens van haar (potentiële) klanten, leveranciers, zakenpartners en bezoekers van haar website. Deze Privacy Verklaring behandelt niet de verwerking van persoonsgegevens van werknemers en sollicitanten van Plasticentre.

3. WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE ?

Plasticentre is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze Privacy Verklaring. Plasticentre is een Belgische naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Rozenaaksesteenweg 9, 9600 Ronse, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0415.809.702.

4. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT PLASTICENTRE UW PERSOONSGEGEVENS ?

Plasticentre verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

Afhankelijk van de relatie die Plasticentre met u heeft, zullen uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Plasticentre zal uw persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doeleinden die aan u werden gecommuniceerd.

5. OP WELKE RECHTSGRONDEN STEUNT PLASTICENTRE ZICH VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS ?

Plasticentre verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden:

Plasticentre heeft een legitiem belang bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld (i) om op een adequate manier met u te kunnen communiceren, (ii) om de kwaliteit te optimaliseren van haar diensten, (iii) om haar bedrijfsprocessen en IT-systemen te beheren, (iv) in het kader van de uitoefening van haar rechten en (v) om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Plasticentre zal u enkel marketing e-mails (bijvoorbeeld een e-nieuwsbrief) toezenden indien u hiertoe uw voorafgaande toestemming heeft gegeven. U heeft ten alle tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door te klikken op de link “uitschrijven”, opgenomen op het einde van deze marketing e-mails of door contact op te nemen met Plasticentre (de contactgegevens zijn opgenomen in Sectie 10 hieronder).

6. HOE BESCHERMT PLASTICENTRE UW PERSOONSGEGEVENS ?

Plasticentre neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen incidenten, onrechtmatige vernietiging of verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn de implementatie van een veilige IT-infrastructuur, het sluiten van verwerkingsovereenkomsten en het beperken van de toegang tot persoonsgegevens tot de personen die deze toegang nodig hebben in het kader van de uitoefening van hun functie.

Plasticentre’s website kan links bevatten naar en van websites van derden. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u rekening te houden met het feit dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Plasticentre aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door deze websites.

7. MET WIE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEDEELD ?

Plasticentre kan uw persoonsgegevens overdragen aan de volgende categorieën ontvangers :

Deze ontvangers kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte (de "EER") bevinden. Tenzij u anderszins op de hoogte wordt gesteld, zijn eventuele overdrachten van uw persoonsgegevens naar ontvangers buiten de EER (i) gebaseerd op een adequaatheidsbesluit overeenkomstig artikel 45 van de AVG of (ii) worden deze beheerst door de standaard contractuele clausules zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

8. HOELANG BEWAART PLASTICENTRE UW PERSOONSGEGEVENS ?

Plasticentre bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang dit nodig is om de doeleinden, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring, te verwezenlijken. De criteria die Plasticentre gebruikt om de bewaarperiode te bepalen omvatten onder andere: als u een overeenkomst heeft gesloten met Plasticentre, zullen uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst; Plasticentre bewaart uw persoonsgegevens voor zover dit nodig is om de naleving van haar wettelijke en contractuele verplichtingen te waarborgen.

9. COOKIES

De website van Plasticentre maakt gebruik van cookies. Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt uitgezonden door de server van Plasticentre of een derde en geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons of die derde gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan onze website. De website maakt gebruik van Google Analytics cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies laten Plasticentre toe de functionaliteit van haar website te verbeteren door informatie te bezorgen over hoe bezoekers de website gebruiken; het gaat hier o.a. om informatie over het aantal bezoekers, de bezochte pagina’s en de duur gespendeerd op de website. Deze cookies verzamelen geenszins persoonsgegevens; alle informatie die verzameld wordt is volledig anoniem. Als bezoeker heeft u het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van cookies, en kan u de cookies te allen tijde verwijderen. U kunt cookies op uw computer op elk gewenst moment verwijderen. Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera.

10. WAT ZIJN UW RECHTEN ?

U heeft het recht om (i) toegang te vragen tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, (ii) een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, (iii) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en (iv) de overdraging van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken.

Wanneer Plasticentre uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden en/of als u denkt dat Plasticentre zich niet houdt aan de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming, kan u ten alle tijde een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

De contactgegevens van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit zijn te vinden op de website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief de uitoefening van uw rechten, neem dan per e-mail of per post contact op met Plasticentre via onderstaande contactgegevens.

Via e-mail :
[email protected]

Via reguliere post :
Plasticentre NV
Ter attentie van Laurent De Keukeleire
Rue de l’Artisanat 11
7900 Leuze-en-Hainaut